कर्ज

1.भगिरथ (नियमित)कर्ज योजना –

कर्ज मर्यादा – रु.100000/- ते 500000/- लाखा पावेतो 84 हप्ते
रु.5.01 लाख ते 15 लाखाचे आतं 120 हप्ते

व्याज दर -12% टक्के

2.कामधेनू आकस्मिक कर्ज योजना –

कर्ज मर्यादा- रु. 200000/- पावेतो 48 हप्ते

रु.200001/- ते 300000/- पावेतो 60हप्ते
व्याज दर-  12% टक्के

3.गृह कर्ज योजना – घरबांधनी/घरखरेदी/गाळा खरेदी/घरनुतनीकरण

कर्ज मर्यादा- सदर योजनेस कर्ज मर्यादा नाही. मात्र घरबांधणी कामाचे प्राकलन जेवढया रकमेचे असेल त्याचे 75 टक्के पावेतोची रक्कम व सर्व कपाती वजा जाता मिळणारे वेतनाचे रकमेवर येणारा घरबांधणी कर्जाचा हप्ता यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढया रकमेचे कर्ज मंजूर करता येईल.
परतफेड –15 वर्ष (180 महिने) व्याज दर – 9% टक्के

4.सेवानिवृत्त सभासद कर्ज –

सेवानिवृत्त सभासदांना त्यांचे जमा असलेल्या अनिवार्य ठेवीच्या रकमेवर 75 टक्के पावेतो कर्ज
परतफेड -12 महिने व्याज दर – 10 टक्के.

5. मुदतठेव तारण कर्ज –

बॅंकेच्या मुदत ठेवीच्या 80 टक्के पावेतो सर्व खातेदारांना मुदत ठेव तारण कर्ज
व्याजदर – मुळ मुदत ठेवीच्या व्याजदरापेक्षा 2 टक्के अधिक