क) तातडीची आर्थिक मदत

बॅंकेच्या भागधारक सभासदाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटूंबास रु. ५०००/- आर्थिक मदत.